آموزش گلدوزی

اشتراگ گذاری در facebook
اشتراگ گذاری در whatsapp
اشتراگ گذاری در linkedin
اشتراگ گذاری در pinterest

پارچه سازی

آموزش گلدوزی

گلدوزی هنر ظریف وزیبای دیرینه در طراحی لباس می باشداین هنر ارزشمند از دیرباز در کشورهای مختلف انجام می گرفت،این روزها هم مورد توجه دوستداران هنر طراحی لباس قرار گرفته است

در گلدوزی انتخاب طرح وسلیقه بسیار مهم است هماهنگی دوختهای گلدوزی با طرح شما به خلاقیت نیاز دارد تشخیص خوب انتخاب کوک مناسب با هر قسمت از طرح مورد نظر به شما در رسیدن به طرحی زیبا کمک می کند

در اینجا ما به شما تعدادی از این دوخت ها را به صورت تصویری آموزش می دهیم

زنجیره دوزی : دوخت شما به صورن رنجیره های پیوسته است وبا حلقه کردن نخ ایجاد می شودوبه صورت تک زنجیره هم انجام میشود به تصویر ومراحل آن دقت کنید

    

 

دندان موشی: بدلیل شبلهت به ردیف های دندان این نام برای آن شده وبه صورت فشرده وباز وکوتاه بلند انجام می شود

برگ دوزی :که به چند روش انجام شده وبه صورت جناغی انجام می شود معمولا برای پر کردن سطح برگها در گلدوزی به کار می رود اما شما می توانید نسبت به طرح خود از آن استفاده کنید

 

تارعنکبوتی: ابندا ستاره ای با کوک ساده یا زنجیره در زیرکار دوخت می شود وسپس نخ دیگری به صورتیک در میان از بین شعاع های ستاره کمی شل رد شده ودر انتها گلی زیبا ایجاد میشود دقت کنید ستاره زیر کا حتما شعاع هایی با عدد فرد باشد

 

توپردوزی : برای قسمتهایی که سطح وسیعی در طرح شما دارند استفاده می شود ابتداکوک بلندی به اندازه طول طرح مورد نظر می زنید وسپس چند کوک کوتاه روی آن به صورت اریب ایجاد میکنید

 

گره فرانسوی: دوختی زیبا برای قسمتهای مختلف کار می باشدنخ را دو الی سه ار دور سوزن چرخانده وسوزن را در همان محلی که بیرون آوردیم داخل می بریم

 

روکوکو: این دوخت شبیه گره فرانسوی می باشد با این تفاوت که تعداد تاب نخ بدور سوزن خیلی بیشتر بوده وبه همین دلیل طول کوک فرخورده ما بیشتر میشود

 

ساتن دوزی: ابتدا دور کار را کوک ساده زده وسپس داخل کار را با کوک های ساده نسبت به طرح در کنار هم دوخت میکنید

 

در گلدوزی تنوع زیادی وجود دارد وخلاقیت نیز بسیار مهم است با توجه به تصاویر بالا وترکیب کوکها باهم این تنوع را ببینید