الگوس اساس آستین

اشتراگ گذاری در facebook
اشتراگ گذاری در whatsapp
اشتراگ گذاری در linkedin
اشتراگ گذاری در pinterest

الگو ودوخت

روش ترسیم الگوی اولیه آستین برای الگوی اساس بالاتنه 

الگوی آستین، روی الگوی بالاتنه رسم می شود. اندازه های لازم عبارت است از:

حلقه آستین: 5/40 سانتیمتر * در صورتی که الگوی آستین به طور صحیح رسم شده باشد دور حلقه آستین بالاتنه به اندازه حلقه آستین سایز مورد نظر در جدول استاندارد است(شکل الف).

قد آستین از انتهای شانه تا مچ:25/57 سانتیمتر * قد آستین را میتوان از جدول استاندارد یا اندازه ویژه به دست آورد.

رای رسم الگوی آستین از الگوی بالاتنه تاخط کمر کپی نمایید.(شکل 8)

خط سینه( خط کف آستین) الگوی بالاتنه، با خط بازوی الگوی آستین مطابقت دارد.

خط کمر الگوی بالاتنه، برای رسم آن ابتدا دور حلقه آستین را محاسبه نموده، حاصل را به صورت خطی عمود بر خط سینه در نقطه ای مانند (د) و به صورت مماس بر هلال حلقه آستین جلوی بالاتنه تا نقطه ای مانند (ل) به سمت خط بالای سینه رسم کنید:               حلقه آستین     = (د،ل)

از نقطه (ل) خطی عمود بر (ل،د) و به موازات خط سینه تا وسط الگوی بالاتنه پشت رسم کنید. این خط را خط شانه آستین می نامیم.

برای تعیین نقاط موازنه پشت بالاتنه و پشت آستین، باید ” خط زیر شانه آستین” رسم شود. برای این کار از نقطه (ه) واقع بر فاصله (ل.د) خط مذکور را به طور عمود خارج کرده ، تا هلال حلقه آستین بالاتنه پشت را در نقطه ای (ت) قطع کند.

نقطه (ت)، محل موازنه حلقه آستین پشت بلاتنه با پشت کاپ الگوی آستین می باشد.

برای تعیین دو نقطه موازنه “جلوی الگوی آستین” و جلوی حلقه آستین بالاتنه ابتدا نقطه (ط) را در  فاصله (ه،د) مشخص کنید.

نقطه (ط)، نقطه موازنه “جلوی الگوی آستین” با بالاتنه است که در روی هلال کاپ آستین، مستقر می شود.

خط کوتاهی به طئر عمود از نقطه (ط) به طرف حلقه آستین بالاتنه جلو رسم کنید تا آن را در نقطه ای مانند (ط1) قطع کند.

نقطه (ط1)، نقطه موازنه ” جلوی آستین بالاتنه ” با الگوی آستین است.

برای رسم خطوط داخلی الگوی آستین و تکمیل هلال کاپ آستین، به طریق زیر عمل کنید:

هلال (ط1،غ) از حلقه آستین بالاتنه را اندازه گرفته با افزایش 1 سانتیمتر محاسبه کنیدو حاصل را به صورت خطی مستقیم از نقطه (ط) به طریقی رسم کنید که ( خط شانه آستین) را در نقطه ای مانند (م) قطع نماید(شکل 9).

نقطه (م) در راس هلال کاپ آستین قرار می گیرد.

برای تعیین نقطه موازنه پشت کاپ الگوی آستین پشت با بالاتنه، هلال کم (ت،ع) واقع در حلقه آستین پشت بالاتنه رااندازه گرفته، با افزایش 1 سانتیمتر محاسبه کنید و حاصل را به صورت خطی مستقیم از نقطه (م) به طریقی رسم کنید که “خط زیر شانه آستین” را در نقطه ای مانند (ح)، قطع نماید(شکل 9).

نقطه (ح)، نقطه موازنه پشت هلال کاپ آستین در اتصال با نقطه (ت) از حلقه پشت بالاتنه، مشخص می شود.

هلال زیر حلقه جلوی بالاتنه را در فاصله (ط1) تا (خ) اندازه گرفته، مقدار آن را منهای 3/0 سانتیمتر کنید و حاصل را به صورت خطی از نقطه (ط) بر خط سینه در نقطه (ش) قطع دهید.

بار دیگر هلال زیر حلقه پشت بالاتنه را در فاصله (ت) تا (خ) اندازه گرفته، مقدار آن را منهای 3/0 سانتیمتر کنید و حاصل را به صورت خطی مستقیم، از نقطه موازنه (ح) بر خط سینه در نقطه ای مانند (س) قطع دهید(شکل 9).

از نقطه (م)، مقدار قد آستین را به صوزت خطی مستقیم و موازی خطوط مرکزی بالاتنه، تا نقطه ای مانند (م1) رسم کنید.

خط (م،م1) را ” خط مرکزی آستین ” می نامیم.

خط مچ را در طرفین نقطه (م1) بر خط مرکزی آستین عمود کنید.

از نقاط (ش) و (س) دو خط به موازات خط مرکزی آستین به طرف پایین الگو رسم کنید تا خط مچ را به ترتیب در نقاط (ش1) و (س1) قطع کند(شکل 10).

برای رسم هلال کاپ آستین، در وسط خط (ش،ط) 1 سانتیمتر به طور عمود، به طرف داخل کادر، علامت زده، از (ش) به (ط) هلال کنید( شکل 11).

در فاصله (م،ط)، 2 سانتیمتر به طرف خارج کادر و به طور عمود، خارج شده، از (ط) به (م) به صورت منخنی بر آمده رسم کنید.

در خط (م،ح)، 1 سانتیمتر به طور عمود به طرف خارج، علامت گذاشته انحنای مربوز به پشت کاپ الگوی آستین را از (م) به (ح) کامل کنید( شکل 11).

در خط (ح،س)، 75/0 سانتیمتر به طور عمود به طرف داخل کادر، علامت گذاشته، از نقطه (ح) به (س) هلال کنید.

خط مچ را در قسمت جلو، در فاصله ( ش1،م1)، 1 سانتیمتر به طرف بالا و در قسمت پشت آستین،در   فاصله (م1،س1)، 1 سانتیمتر به طرف پایین، علامت گذاشته، هلال رسم کنید به طوری که از نقطه (م1) بگذرد( شکل 11).

از خطوط مربوط به درز آستین در فواصل (ش،ش1) و (س،س1) به اندازه 5/0 تا1 سانتیمتر به طرف داخل الگو علامت گذاشته، به هلال بسیار کمی تبدیل کنید( شکل 11).

حلقه کاپ آستین معمولا باید 3 سانتی متر بیشتر از حلقه آستین باشد که در هنگام اتصال به بالاتنه، مقدار اضافه بین نقاط موازنه، در فاصله بالای کاپ، به بالاتنه ” خورد ” داده می شود.

پس از کنترل دقت در رسم الگوی آستین، نقاط موازنه و خط مرکزی آستین را به طور واضح، مشخص کنید.

خط مرکزی آستین، خط راه الگو را نیز مشخص می کند.