الگوی اساس بالاتنه

اشتراگ گذاری در facebook
اشتراگ گذاری در whatsapp
اشتراگ گذاری در linkedin
اشتراگ گذاری در pinterest

در الگو ودوخت لباسها الگوی اساس بسیار مهم است به این دلیل که زیربنای اصلی لباس می باشد وپس از اندازه گیری دقیق در رسیدن به لباسهای زیبا وخوش فرد به شما کمک میکند

ترسیم الگوی اولیه بالاتنه زنانه

اندازه های مورد نیاز برای ساخت الگوی اولیه بالاتنه( برای مثال سایز 38):

1-دور سینه 88  سانتیمتر                                        6-پهنای شانه             5/12   سانتیمتر

2-قد بالاتنه جلو 39  سانتیمتر                                   7-کارور پشت            5/34   سانتیمتر

3-قد از کمر تا باسن 21   سانتیمتر                              8-پهنای ساسون        7        سانتیمتر

4-گودی حلقه آستین 21    سانتیمتر                             9- کارور جلو            5/ 32  سانتیمتر

5-پهنای گردن 5/7   سانتیمتر

بلندی الگوی بالاتنه را تا خط عرضی باسن رسم می کنیم.

ابتدا نقطه ای مانند الف را در سمت چپ و بالای کاغذ الگو انتخاب می کنیم، سپس دو خط عمود بر هم در این نقطه رسم می نماییم.(شکل 3)

از نقطه الف اندازه خط(الف،ب) را برابر محاسبه زیر، رسم می کنیم:

بلندی از کمر تا باسن  قد بالاتنه جلو  5/1  (الف،ب)

خط(ب،ج) را برابر دور سینه به اضافه 5 سانتیمتر و به طور عمود بر خط(الف،ب) رسم می کنیم:

 (دور سینه    )  (ب،ج)

 • از نقطه (ج) خط عمود دیگری مساوی اندازه خط (الف،ب) تا نقطه (د)رسم می کنیم. توجه کنید که از 38 به بعد به ازای هر سایز بالاتر 2/0 سانتی متر به اندازه خط(ج،د) می افزاییم که در نتیجه این عمل،نقزه (د) بالاتر وبه دنبال این حرکت، خط گردن جلو بالاتر از خط گردن پشت قرار می گیرد.
 • خط گردن جلو را از نقطه (د) تا زسط عرض کادر، و به طور عمود بر خط (ج،د)، رسم می نماییم.
 • خط گردن پشت، خط کوتاه دیگری است که از نقطه (الف) وبه طور عمود بر خط (الف،ب) تا وسط عرض کادر رسم شده است.
 • خط عرضی (ب،ج) را خط باسن می نامیم.
 • خط(د،ج) را خط مرکزی جلو می نامیم.( C.F )
 • خط(الف،ب) را خط مرکزی پشت می نامیم. B ) (
 • برای بدست آوردن خط سینه (خط کف حلقه آستین) در بالاتنه، از نقطه(الف) روی خط(الف،ب) اندازه گودی حلقه آستین را به اضافه 5/1 سانتیمتر تا تا نقطه (ف) علامت می گذاریم.

گودی حلقه آستین  5/1  (الف،ف)

خط عرضی سینه را از نقطه (ف) و به موازات خط باسن، رسم می کنیم تا خط مرکزی جلو را در نقطه (ق) قطع کند.

برای رسم خط عرضی کمر: از نقطه (الف) روی خط (الف،ب) مقدار بلندی بالاتنه جلو را به اضافه 5/1 سانتیمتر تا نقطه (ک) علامت می گذاریم: بلندی بالاتنه جلو  5/1  (الف،ک)

خط عرضی کمر را از نقطه (ک) و به موازات خط سینه به داخل کادر رسم می کنیم تا خط مرکزی جلو را در نقطه (گ) قطع نماید.

بلندی خط (ک،ب) و (گ،ج) مربوط به قد از کمر تا باسن می باشد.

برای رسم خط عرضی زیر شانه پشت از نقطه (الف) مقدار 5 سانتیمتر روی خط (الف،ف) تا نقطه (ت) علامت گذاشته، سپس خط زیر شانه پشت را از این نقطه، به موازات خط سینه، تا وسط کادر به صورت خط چین رسم می نماییم.

پشت بالاتنه

 • نقطه (پ) 5/1 سانتیمتر پایینتر از نقطه (الف) و روی خط مرکزی پشت، معین می شود(شکل 4).
 • روی خط گردن پشت، از نقطه (الف) مقدار پهنای گردن را تا نقطه (ث)، علامت می گذاریم:

پهنای گردن = (الف،ث)

 • از (ث) به (پ) هلال گردن پشت را رسم می کنیم.
 • مقدار پهنای شانه را به اضافه 1 سانتیمتر از نقطه (ث) بر خط زیر شانه پشت در نقطه (ع) قطع می دهیم.

1+ پهنای شانه = (ث،ع)

نقطه (ل) در وسط فاصله (ث،ع)، معین می شود تا مکان پنس سرشانه پشت، معین گردد.

از نقطه (ل) ، بلندی (ل،ط) را به موازات خط مرکزی پشت به اندازه 5 سانتیمتر رسم می نماییم.

از نقطه (ط) ، 1 سانتیمتر تا نقطه (ظ) به طرف خط مرکزی پشت علامت می گذاریم.

پنسی به عرض 1 سانتیمتر در طرفین نقطه (ل) و به راس (ط) رسم می کنیم.

دو طرف خط پنس را روی هم گذاشته، پنس را موقتا بسته، خط سر شانه پشت را بار دیگر از نقطه (ث) تا (ع) رسم می کنیم تا در راستای مستقیم قرار بگیرد. در اثر این حرکت، اضلاع پنس از دو طرف بالای پنس، ارتفاع بیشتری می گیرد.(شکل4)

برای تعیین عرض کارور پشت از نقطه (ف) روی خط سینه، مقدار کارور پشت را به اضافه 5/0 سانتیمتر تا نقطه (س) علامت می گذاریم.

5/0+ (کارور پشت  ) = (ف،س)

 • از نقطه (س) عمودی برخط سینه، برابر اندازه (ف،ت) به طرف بالا تا نقطه (ش) رسم می کنیم.
 • نقطه (ص) را در فاصله (ف،س) معین می نماییم.
 • از نقطه (ص) ، خطی به موازات خط مرکزی پشت به طریقی رسم می کنیم تا خط کمر را در نقطه (ر) و خط باسن را در نقطه (ض) قطع کند.

جلوی بالاتنه

 • مقدار پهنای گردن را منهای 5/0 سانتیمتر نموده، حاصل را از نقطه (د) روی خط گردن جلو تا نقطه(ذ) علامت می گذاریم

( شکل 5).                          5/0 – پهنای گردن = (د،ذ)

بار دیگر از نقطه (د) مقدار 5/6 سانتیمتر( از سایز 38 به بعد به ازای هر سایز بالاتر مقدار 2/0 سانتیمتر اضافه در نظر می -گیریم.) روی خط مرکزی جلو تا نقطه (ژ) علامت می گذاریم: در سایز 38 = 5/6 سانت (د،ژ)

هلال گردن جلو را از نقطه (ذ) تا (ژ) رسم می نماییم.

از نقطه (ذ)، روی خط گردن جلو، مقدار پهنای ساسون را تا نقطه (ن) علامت بگذارید.

پهنای ساسون = (ذ،ن)

 • از نقطه (ع) مقدار 5/1 سانتیمتر به طرف پایین الگو و به طور عمود تا نقطه (ه) علامت بگذارید: سانتیمتر5/1 = (ع،ه)
 • خط زیر شانه جلو را به طول 10 سانتیمتر از نقطه (ه) و به موازات خط سینه تا نقطه(چ) رسم کنید.
 • برای رسم خط سرشانه جلو، از نقطه (ن)، اندازه پهنای شانه را به طریقی رسم می کنیم که خط 10 سانتیمتری(ه،چ) را در نقطه ای مانند (غ) قطع نماید. پهنای شانه = (ن،غ)
 • کارور جلو را به اضافه  پهنای ساسون نموده، حاصل را از نقطه(ق) روی خط سینه تا نقطه(ح) علامت بگذارید:

(پهنای ساسون    ) + (کارور جلو    ) = (ق،ح)

 • از نقطه (ح) به نقطه (چ) رسم می کنیم تا گودی حلقه آستین جلو مشخص شود.
 • نقطه (م) در فاصله (ق،ح) معین می شود:           (ق،ح)    نقطه (م)
 • نقطه (ی) را به فاصله 5/2 سانتیمتر پایینتر از نقطه (م) معین کنید تا راس پنس سینه جلو مشخص شود:

سانتیمتر 5/2 = (م،ی)

 • از نقطه (ی) به نقطه (ذ) و بار دیگر به نقطه (ن) به طور مستقیم رسم کنید.
 • از نقطه (ی) خطی به موازات خط مرکزی جلو رسم کنید تا خط کمر را در نقطه (و) و خط باسن را در نقطه (ی1) قطع کند

( شکل 6).

نقطه (خ) در فاصله (ح،س) واقع است.

 

خط پهلو را از نقطه (خ) به موازات خطوط مرکزی به طریقی رسم کنید که خط کمر را در نقطه (ز) و خط باسن را در نقطه (خ1) قطع نماید.

 • نقطه (ح1) را به فاصله 5 سانتیمتر بالاتر از نقطه (ح) و روی خط (ح،چ) معین کنید. این نقطه، حدی را رای گودی حلقه جلوی آستین مشخص می کند.
 • هلال حلقه آستین پشت بالاتنه را از نقطه (ع) به نقطه(ش)، ( به صورت هلال بسیار کم) و از نقطه (ش) به نقطه (خ) مطابق شکل و هلال حلقه آستین جلوی بالاتنه را از نقطه (خ) به (ح1) مطابق شکل و از نقطه (ح1) تا (غ)، به صورت هلال بسیار کم، رسم نمایید.

رسم ساسونهای کمر: ابتدا  دور کمر اصلی خود را به اضافه 2 سانتیمتر محاسبه نمایید، سپس مقدار حاصل را از فاصله کامل (گ،ک) الگوی بالاتنه مربوز به سایز خود، کسر کنید تا مجموع ساسونهای کمر، مشخص شود.

در جدول استاندارد، در هر سایز، حاصل محاسبات فوق، برابر 14 سانتیمتر است که در اندازه های ویژه فردی، این مقدار، کم و زیاد می شود.

بر اساس محاسبات جدول استاندارد، پنس کمر را در بالاتنه جلو برابر 5 سانتیمتر ( به تساوی در طرفین نقطه (و) تقسیم کنید) معین کنید و آن از یک طرف به راس پنس سینه در نقطه (ی) وصل کرده، از طرف دیگر، نقطه (ی2) را در فاصله 5 سانتیمتری بالای نقطه (ی1) و روی خط (ی1، و) اختیار کنید تا راس پایین پنس جلوی کمر مشخص شود(شکل 7).

 • پنس پهلوی جلو را برابر 3 سانتیمتر روی خط کمر تا نقطه (ز1) اختیار کرده، آن را به نقاط (خ) و (خ1) رسم کنید.
 • پنس پهلوی پشت را برابر 2 سانتیمتر معین نموده، نقطه (ز2) نامگذاری و به نقاط (خ) و (خ1) با انحنا به سمت داخل پنس رسم کنید.

پنس کمر را در قسمت بالاتنه پشت، برابر 4 سانتیمتر (تقسیم به تساوی در طرفین نقطه (ر) ) به راس (ص) و (ض1) وصل کنید.