روش اندازه گیری بدن

اشتراگ گذاری در facebook
اشتراگ گذاری در whatsapp
اشتراگ گذاری در linkedin
اشتراگ گذاری در pinterest

الگو ودوخت

روش اندازه گیری اندام دختران و پسران

 

در ترسیم الگوهای اولیه صحیح، اندازه گیری نقش مهمی دارد چنانچه اندازه گیری دقیق و صحیح نباشد نتیجه مطلوب، حاصل نخواهد شد.

 • اندازه گیری را روی یک لباس نازک انجام دهید.
 • قبل از شروع اندازه گیری، نوار باریکی به دور کمر به حالت معمولی( نه شل و نه سفت ) ببندید تا خط عرضی دور کمر مشخص شود و اندازه های طولی به طور دقیق به دست آید.
 • در شکل 1(1) مکان اندازه های استاندارد اندام در روش متریک است. در این روش از سیستم سایز بندی استفاده شده است.
 • اندازه های دور سینه، دور کمر و دور باسن از سایز 34 تا 40 هر کدام 4 سانتیمتر و از سایز 42 تا 56 هر کدام 5 سانتی متر اضافه شده است.
 • سایز 34 مطابق سایز 8 جدول است که تا سایز 56 به هر کدام 2 شماره افزوده میشود.
 • اندازه های ثابت استاندارد با علامت * مشخص شده است.
 • اندازه های عرضی ( افقی ) بدن
  • دور سینه: در این روش، اندازه دوره سینه، مشخص کننده سایز اندام در بالاتنه است.
  • متر را دور برجسته ترین قسمت سینه به طریقی قرار می دهیم که حالت کشیدگی یا افتادگی نداشته باشد.
  • اندازه دور سینه از مقادیر ویژه اشخاص است( شماره 1)
  • دور کمر: متر را دور نوار بسته شده کمر گردانده، مقدار آن را مشخص می کنیم(شماره 2)

   

  3- دور باسن: حجیم ترین قسمت بدن در ناحیه استخوان لگن را اندازه می گیریم. خط عرضی باسن بر طبق جدول استاندارد، بین 21 تا 75/23 سانتیمتر از خط فرضی کمر فاصله دارد.

  • مقدار دور باسن، بر اساس استاندارد جدول، 5 سانتیمتر بیشتر از دور سینه سایز مورد نظر می باشد( شماره 3)

  4-کارور پشت: فاصله بین اتصال دستها به بدن ” اندازه ما بین دو خط حلقه آستین” در پشت می باشد که حدود 15 سانتیمتر از اولین مهره برجسته گردن در مرکز پشت، فاصله دارد( شماره 4)

   

  5-کارور جلو: خط عرضی کارور جلو، حدود 7 سانتیمتر پایین تر از گودی جلوی گردن می باشد که اندازه بین دو خط حلقه آستین در جلو گردن می باشد که اندازه بین دو خط حلقه آستین در جلو است(شماره 5)

  6- پهنای شانه: پهنای شانه، مقدار عرض سر شانه می باشد، آن را از گودی تا استخوان سر شانه اندازه بگیرید( شماره 6)

  7-پهنای گردن: پهنای گردن در حدود 1/0 تا 2/0 سانتی متر کمتر از  تمام دور گردن است( شماره 7)

  8-پهنای ساسون:

  • این مقدار، تعیین کننده عرض ساسون سر شانه جلو می باشد که از “اندازه های ثابت” جدول استاندارد به شمار می آید.
  • اندازه پهنای ساسون را مستقیما از جدول، استخراج کنید.

  9-حلقه آستین( هلال کامل): اندازه دور تا دور حلقه آستین بالاتنه می باشد. این مقدار پس از رسم الگوی بالاتنه سایز مورد نظر می توانید با اندازه گیری هلال حلقه آستین الگوی جلو و پشت، جمعا به دست آورید. بنابراین نیازی به اندازه گیری روی بدن نیست و مستقیما از روی الگو محاسبه می شود.

  • جدول استاندارد، مقدار ثابت حلقه آستین الگوی پایه در هر سایز استاندارد را نشان می دهد( شماره 9)

  اندازه های طولی بدن

  10- قد بالاتنه پشت: از اولین مهره برجسته پردن در مرکز پشت تا خط کمر را، اندازه گیری نمایید.

  • مقدار بالاتنه پشت در هر سایز5/0 سانتیمتر اضافه شده است(شماره 10)

  11-بلندی بالاتنه جلو: ابتدای متر را از وسط سر شانه جلو واز روی سینه گذرانده، تا خط گودی کمر اندازه بگیرید( شماره 11)

  • از محل هلال پشت گردن تا خط عرضی زیر بغل محاسبه می شود که در جدول استاندارد مشخص شده است.(شماره 12)

  12-گودی حلقه آستین: از محل   هلال پشت گردن تا خط عرضی زیر بغل محاسبه می شود که در جدول استاندارد مشخص شده است.( شماره 12)

  13- بلندی از کمر تا باسن: فاصله گودی کمر تا خط عرضی باسن است(شماره 13)

  14- بلندی از کمر تا زانو: اندازه آن از گودی کمر تا برجستگی زانو می باشد. در رسم شلوار کاربرد دارد.

  15- قد دامن: از کمر تا اندازه دلخواه در نظر بگیرید.

  16- قد آستین: دست را به حالت خمیده نگه داشته از انتهای سرشانه تا مچ  اندازه بگیرید.(شماره 15)

  17- دور بازو: دور عضله بازو را در محل اتصال دست به تنه و در پهن ترین قسمت آن اندازه بگیرید( شکل 1)

  18- دور مچ: دور مچ را به حالت آزاد بگیرید(شکل 1)

  19-برآمدگی باسن: از گودی کمر در خط پهلو تا سطح صاف صندلی در حالت نشته را اندازه می گیریم .

  • این اندازه در رسم الگوی شلوار به کار می رود و اندازه آن در جدول استاندارد می باشد( شکل 1)

  20- پهنای زانو: اندازه آن در جدول استاندارد برابر با  عرض زانوی خم شده است.