طراحی چهره از روبرو

اشتراگ گذاری در facebook
اشتراگ گذاری در whatsapp
اشتراگ گذاری در linkedin
اشتراگ گذاری در pinterest

طراحی چهره

در طراحی اندام ولباس مبحث مهمی است زیرا افراد اول به چهره شخص نگاه میکنند واندازه سر مقیاسی برای کل اندام است

قبل از آن طراحی اجزای چهره را ببینید وتمرین کنید

طراحی چهره استاندارد

طول سر هر اندازه ای در نظر گرفته شود عرض صورت باید دوسوم آن در نظر گرفته شود

طول صورت به ده قسمت وعرض صورت به پنج قسمت تقسیم شود

خط وسط صورت محل کشیدن چشمها می باشد

یک قسمت روبه بالا محل کشیدن ابرو است

یک قسمت مانده به بالای سر محل رویش موهاست

دو قسمت از خط وسط به پایین محل کشیدن بینی است

یک قسمت پایین تر از بینی محل طراحی لب می باشد

فاصله دو چشم به صورت عرضی یک چشم است

طول گوش از کنار چشمها تا خط بینی است

طبق تصویر میتوانید چهره مردانه را نیز طراحی کنید