محاسبه پارچه ونحوه برش

اشتراگ گذاری در facebook
اشتراگ گذاری در whatsapp
اشتراگ گذاری در linkedin
اشتراگ گذاری در pinterest

الگو ودوخت

روش تعيين مقدار پارچه

قبل از اقدام به خريد پارچه بايد مقدار مصرف آن را محاسبه كنيد. پارچه در عرض هاي مختلفي موجود است. از جمله كه در تعيين » 150 ، .. سانتي متر ،120 ،110 ،90« عرض مقدار پارچه مورد نياز مؤثر است. با در نظر گرفتن  عرض پارچة دلخواه، روي سطح ميز، الگوهاي خود را در اين محيط با توجه به اضافه درزها قرار دهيد، سپس مقدار پارچه را محاسبه كنيد.

توجه داشته باشيد پارچه هايي )با نقش يك طرفه، پرزدار، براق، حاشيه دار و چهارخانه و راه راه( بدليل طرح و پرزدار و برق و جهت خطوط، مقدار بيشترارچه لازم است.

 

روش قرارگيري الگو روي پارچه

پارچه را در صورت چروك بودن اتو كنيد. سر كجي احتمالي پارچه را برطرف كنيد.كرده و روي سطح » تا « عرض پارچه را از پشت ميز پهن كنيد. )در صورت برش پارچه هاي لطيف و لغزنده آن را با گيره به ميز ثابت كنيد. و يا روي پتو پهن كنيد. روش قرار دادن الگو روي پارچه در عرض هاي مختلف متفاوت است. الگوها را روي پارچه ثابت كنيد و براي ثابت شدن الگو مي توانيد از وسایلي مانند سوزن ته گرد، وزنه يا چسب کاغذی استفاده كنيد.)پارچه هایی که اثر سوزن بر روی آن باقی می ماند از وزنه یا چسب کاغذی استفاده می شود. مقدار اضافه درزها را مشخص كنيد.

تعيين مقدار اضافه درز

همانگونه كه كم بودن اضافه درزها در زمان دوخت مشكل ايجاد مي كند، زياد بودن آن نيز مانعي براي سرعت عمل و صحت دوخت است.

است، و » 2 سانتي متر / 2 تا 5 « اضافه درز براي پهلوها » 1سانتي متر / 1 تا 5 « اضافه درز براي قسم تهاي ديگر لباس است )مانند حلقه آستين، يقه، بر شها، كاپ آستين و …(. است كه با » 1/5 تا 5 سانتي متر « اضافه درز در لبة لباس توجه به جنس پارچه و نوع دوخت لبة لباس متفاوت است.

 

برش پارچه هاي طرح دار

برش پارچه هاي طرح دار با توجه به طرح پارچه و مدل لباس انجام م يشود، كه هر كدام روش برش خاصي دارد. از قبيل پارچة چهارخانه، راه راه،حاشيه دار و با نقوش و طرح هاي يك طرفه ميباشد.

پارچه راه راه

برش پارچ ههاي عمودي به رو شهاي مختلفي انجام  يشود اگر بخواهيد لباس را با را ههاي عمودي بدوزيد. بهتر است از مد لهاي راسته استفاده كنيد. زيرا در مد لهايي مانند فون را ههاي عمودي پارچه در پهلوهاي لباس به صورت مايل )اريب( قرار م يگيرد. در هنگام برش اينگونه پارچ هها دقت كنيد خط راستاي الگو كاملاً بر طبق را ههاي )عمودي( پارچه قرار گيرد. قطعاتي مانند جيب، برش ها، كمر و … را مي توانيد از بيراه يا اريب پارچه برش بزنيد. در پهن كردن پارچه هاي عمودي دقت كنيد كه راه ها بصورت قرينه و روي هم )دو لايه ي پارچه( قرار گيرد.

برش پارچه به صورت جناقي

با استفاده از پارچه راه راه مي توان برش جناقي را انجام داد.خط راستاي الگو را نسبت به خطوط مركزي جلو و پشت با زاويه ي 45 درجه رسم كنيد. سپس خطوط راستاي الگو را موازي با راه پارچه قرار دهيد.

 

 

 

پارچه حاشيه دار

در صورتي كه پارچه حاشيه دار باشد، از حاشيه پارچه مي توان در لبة دامن، لبة آستين، خط مركزي جلو استفاده كرد. حاشيه اغلب در طول پارچه قرار دارد كه در اين صورت براي استفاده از آن الگو را مي توانيد روي راه پارچه ، نسبت به مدل برش بزنيد.

 

روشهاي انتقال الگو

براي ثابت كردن الگو روي پارچه در هنگام برش م يتوانيد از سوز نهاي ته گرد )بلند و نوك تيز( و يا وزن ههاي برش يا چسب، نسبت به جنس پارچه استفاده كنيد سپس پارچه را با در نظر گرفتن اضاف ه درزها برش بزنيد. پس از برش الگو را از روي پارچه جدا نكنيد. اطراف الگو و قسم تهاي مختلف آن را )پنسها، نقاط موازنه، برش و …( را روي پارچه منتقل كنيد كه اين عمل با رو شهاي گوناگون صورت ميگيرد.

-1 كوك شُل

پارچه را با در نظر گرفتن مقدار جادرز برش بزنيد. اطراف الگو و پنسها و بقيه نقاط لازم در الگو را كوك شل بزنيد.

-2 كوك نشان

پارچههايي كه روي يك لا برش ميخورد از اين نوع دوخت استفاده ميشود. اطراف الگو و خطوط مورد نياز را با كوك نشان بدوزيد.

-3 چرت زدن

پس از برش، ابتدا و انتهاي هر درز، دو طرف پنسها، موازنه ها و… را در قسمت جادرز با قيچي چرت كوچكي بزنيد. انتهاي پنس را در پارچه با سوزن مشخص كنيد. سپس در دو طرف پارچه، با صابون خياطي علامت بزنيد.سپس الگو را برداريد و علامتها را به وسيله  خطكش و صابون به هم وصل كنيد.

 

رولت و كاربن

قطعات برش خورده را روي ميز پهن كنيد. سمت روي كاربن را زير پارچه قرار دهيد و خطوط لازم را رولت كنيد.الگو را از پارچه جدا كنيد. سپس سوزن ها را مجددا به دو لاي پارچه وصل كنيد. تا از هم جدا نشود.پارچه را برگردانيد. مجدداً كاربن را زير پارچه قرار داده و خطوط را رولت كنيد. مي توانيد براي سرعت بيشتر، كاربن را زير پارچه ئقرار دهيد و با استفاده از رولت صابوني خطوط الگو را در دو طرف پارچه همزمان منتقل كنيد.