کاربردخطوط درطراحی لباس

اشتراگ گذاری در facebook
اشتراگ گذاری در whatsapp
اشتراگ گذاری در linkedin
اشتراگ گذاری در pinterest

کاربردخطوط درطراحی لباس

خطوط ورنگ لباس از مهمترین فاکتورهای طراحی لباس می باشد،هرخط ازخصوصيات رواني و بصري ويژه برخورداراست اين خصوصيات نسبت به فضايي كه درآن بكارگرفته مي شوندبروزمي كنندوباتأثيرگذاري برآن فضاموجب خطاي ديدوبرانگيختن نوعي احساس دربيننده مي شود،خطوط در طراحی لباس به صورت برش یا طرح پارچه در لباسهای معمول و مد روز ودر ایجاد پوشش موفق بسیار اهمیت دارد.(برند نیکنام شما را با تاثیر خطوط در طراحی لباس آشنا می کند با ما همراه باشید)

تأثيرات خطوط و برشها بر لباس

هر خط از خصوصيات رواني و بصري ويژه اي برخوردار است اين خصوصيات نسبت به فضايي كه در آن بكار گرفته مي شوند بروز مي كنند و با تأثيرگذاري بر آن فضا موجب خطاي ديد و برانگيختن نوعي احساس در بيننده مي شود. خطوط در طراحي لباس به دو شكل ظاهر مي شوند.

 تأثيرات بصري خط

چشم انسان با ديدن خطوط موجب تغييراتي در ذهن و مغز مي شود و با ديدن برخي خطوط چشم حركت كرده و موجب خطا در ديد و ذهن مي شود و بخشي راكوتاهتروبلندتر ازآنچه كه هست احساس مي كند

تأثيرات رواني خط

با توجه به حالات رواني هر يك از خطوط مي توان گفت كه هر خط مي بايست بجا و درست در طراحي لباس بكار رود و حالتي از قبيل وقار، رسميت، حالت عصبي، مهيج، بي ثبات، لطافت، تعادل و آرام، جنبشي، تحرك و… را به فرد پوشنده خواهد داد. آگاهي و شناخت كافي نسبت به حالات رواني خطوط به طراح اين امكان را مي دهد كه به طراحي البسه مهماني، رسمي، اداري، لباس منزل، خواب، ورزشي و طراحي لباس متناسب هر گروه سني اعم از نوزاد، كودك، بزرگسال و… بپردازد

كاربردخط عمودي درطراحي لباس

خطی نیرومند، فعال، ایستاو بادوام است که وقاروتناسب موقرانه ای به لباس می بخشد ویژگیهایی که برشمردیم درواقع خصوصیات ویژه لباسهای رسمی و برخی از لباسهای کاراست که با به کارگیری خط عمودی درطراحی این گونه لباسها بروز می کندوهماهنگیهای لازم راایجاد می نماید.برشهاي خطوط عمودي باعث مي شود كه چشم بيننده حركتي را از بالا به سمت پایین وبرعکس طي كند و اين حالت باعث كشيدگي و افزايش طول قد در زاويه ديد بيننده مي شود.اين خطوط و برشها مناسب افرادي است كه داراي قد كوتاه و يا در بخشي از اندام نياز به كشيدگي و افزايش طول را دارد.اين خط حالتي از وقار و رسميت را ايجادمي كند وبه همين دليل مناسب براي لباس هاي رسمي واداري است.

كاربردخطوط افقي درطراحي لباس

خطی آرام، بی هیجان، غیرفعال و وسیع است و چنانچه در لباس به کاربرده شود، آرامش ولطف خاصی می آفریند. بدین سبب ازاین خطوط درطراحی لباسهای بچه گانه ولباسهای راحت بیشتراستفاده می شود. برشها و خطوط افقي در لباس موجب مي شود كه چشم بيننده حركت عرضي را طي كند و به اين ترتيب فضا عريض تر و پهن تر نمايان مي شود. برشهاي عرضي و افقي اگر در هر قسمت ازبدن مانند:شانه،سينه،كمروباسن قرار بگيرد اين نواحي را چاق تر و پهن تر نشان مي دهند و در نتيجه مي توان گفت كه برشهاي افقي مناسب افرادي است كه لاغر يا بخشي از اندام آنها لاغر و باريك مي باشدبرش افقي به دليل اينكه اندام را به دوقسمت مي نمايداگرمحل برش هر چه به سمت بالاتنه كشيده پاها بلندترواگرمحل برش به سمت پايين كشيده شودبلندي بالاتنه بيشتروكشيده تربنظر خواهد ديد

كاربرد خط مورب در طراحي لباس

خطی عصبی، مهیج، بی ثبات و نشان دهنده سقوط است این خط درلباس، نسبت به خط افقی وعمودی بیشتر جلب توجه می کندودرعین حال،خصوصیات روانی وبصری هردوخط راداراست.ویژگیهایی مانندوقار،لطافت،زیبایی ونافذ بودن ازجمله خصوصیاتی هستندکه درطراحی لباسهای میهمانی موردنظر قرارمی گیرندوخط مایل تمام این ویژگیهاراازخودبروزمی دهد. تأثيراتي را كه برشهاي مورب بر اندام خواهند داشت متغير است و بايد به شدت و ضعف شيب خط توجه داشت بطور كلي خط مورب با زاويه 40 درجه اندام را باريكتر نشان مي دهند.اگر شيب خط نزديك به خط عمودي باشد تأثيرات خط عمودي را به خودمي گيرد واندام را بلندتر ولاغرتر نمايان مي كندواگر شيب خط به خط افق نزديكتر باشد تأثيرات خط افقي رابروز مي دهد و اندام راكوتاهتروچاقتر نشان مي دهد.

  كاربرد خطوط منحني در طراحي لباس

 

خطی بدون خطر،آرامش دهنده وموزون است وحسی ازجنبش وتحرک راالقا می کند.نکته قابل توجه این است که هرقدرانحنای خط کمترباشدملایمتروآرامتربه نظرمی رسدوخطوطی باانحنای زیاد، بی قراروناآرام جلوه می کنند.خطوط منحنی درطراحی لباسهای بچه گانه ولباسهای میهمانی بیشتربه کارمی رود.خطوط وبرشهاي منحني در زاويه ديد باعث مي شود كه چشم حركتي دوراني و دايره وار را طي كند و اينحركت معمولاً فضا را بزرگتر نمايان مي كند و بدين ترتيب اندام را درشت تر و چاقتر به نظر مي رسد در استفاده از خطوط منحني بايد به كش و قوس و موجهاي خطوط توجه داشت. هرچه موجها و انحناي خطوط و برش بزرگتر باشد اندام درشت تر و هرچه انحنا و قوسها كمتر باشد اندام ظريفتر نشان داده مي شودعلاوه براين خطوط منحني باعث نوعي شورونشاط، نرمي ولطافت مي شودوبه همين دليل بيشترين استفاده رادرلباس كودكان دارد

 

كاربردخطوط زاویه داردرطراحي لباس

خطی بسیارمهیج،عصبی ودرعین حال نافذاست وتااندازه ای خصوصیات خط مایل رادربردارد.تکرارخط شکسته دریک لباس آن راخسته کننده جلوه می دهدبنابراین بهتراست درطراحی لباس ازاین خط تنهادرنقاطی خاص که لازم است موردتوجه قرارگیرندمثل یقه استفاده شود.خطوط شكسته و برشهاي زاويه دار اندام را لاغرتر و كشيده تر نشان مي دهد و نيز در خطوط شكسته بايد دقت در شكل قرارگيري برش در لباس را درنظر داشت اگر برشهاي زاويه دار در جهت عرض اندام كشيده شده باشد اندام عريض تر و پهن تر و اگر كشيدگي در طول لباس را داشته باشد اندام بلندتر و لاغرتر نمايان مي شود.استفاده از خطوط شكسته به صورت پيوسته و مكرر باعث ايجاد حالت عصبي، مهيج و تحرك فراوان مي شود براي لباسهاي خاص مانند لباسهاي مورد استفاده در جشنهاي خاص مناسب است. اما استفاده درست و مناسب و حداقل آن باعث ايجاد رسميت مي شود. يقۀ‌ انگليسي يقه اي است كه طرح آن داراي خطوط شكسته مي باشد ايجاد وقار و رسميت مي كند و مناسب لباسهاي رسمي و اداري است

 

منابع:

نقطه،خط،سطح-واسیلی کاندینسکی-مترجم پریسامحقق زاده-1388

اصول مباني هنرهاي تجسمي- دكتر محمدحسين حليمي-1387

طراحی اندام ولباس-فاطمه آذرباش،فاطمه سیار-1383