خصوصیات لباس کارکنان هتل /خدمه رستوران

اشتراگ گذاری در facebook
اشتراگ گذاری در whatsapp
اشتراگ گذاری در linkedin
اشتراگ گذاری در pinterest

خصوصیات لباس کارکنان هتل /خدمه رستوران

خدمه رستوران(گارسون)

  یک نقش حیاتی درهتل ودر قسمت رستوران می باشد. وظیفه ی پذیرایی از میهمانان و مسافران را در بخش غذا و نوشابه داردعلاوه بر میهمانان و مسافران هتل با مراجعه کنندگانی که فقط به منظور صرف غذا به رستوران هتل می آیند در رابطه مستقیم است به همین دلیل مورد توجه خاصی از لحاظ پوشش وطرز برخورداست.لباس گارسون علاوه براینکه معرف شغل شخص و موقعیت هتل می شودباید تمیز،باوقار ورسمی باشد.باعث آرامش مراجعه کنندگان درهنگام پذیرایی شودوبه میهمانان بادیدن لباس اواحساس ناخوشاینددست ندهد،تسریع درانجام کارومزاحمتی درحین پذیرایی ایجادننماید.

 خطوط وسطوح مناسب برا ی لباس گارسون

استفاد هاز خطوط عمودی برا ی ایجاد والقاءرسمیت ، نظم و ایستایی مناسب است خط عمودی برای ایجاد حرکتی کشیده و گرم و نافذ به نظر رسیدن قد نیز مناسب است با قرار دادن نواری 4سانتی به صورت افقی بروی کمرودرمسیربرش عمودی یک نوع اعتدال را به وجود می آوردکه لباس بیش از حد رسمی و خشک به نظر نیایدو نوعی آرامش ملایم را ایجاد کند.استفاده از یقه ایستاده باعث رسمی ومرتب به نظرآمدن وبرگردیقه درجلو برای القاءتحرک و پویایی با خط اریب می شودکه در موردشغل گارسون کمی لازم است . استفاده از کلاه نیز باعث شکیل تر شدن لباس و هماهنگی بیشتر و همچنین شکیل تر به نظر آمدن ورعایت حجاب بیشترمی شود.مستطیل سطحی که دارای دوخط افق و عمود بوده و یکی از مستحکمترین و زیباترین سطح هاست و به صورت تزیینات برا ی لباس باعث شکیل ترشدن لبا س وهماهنگی می شود.

رنگ مناسب برای لباس گارسون

رنگ قهوه ای روشن تأثیر روانی بسیار مثبتی دارد رنگ اشرافی ویژه ای است برای لباسهای رسمی بسیار مناسب است رنگی که براحتی کثیف نمی شودغنی و بارور است ویژگی جلب توجه و تحریک اشتهای این رنگ آنرا هر چه مناسب تر برای این شغل می کند.با ترکیب رنگ قهوه ای تیره با این رنگ بندی اینگونه لباس ها تنوع زیبایی به وجود می آید.رنگ  قهوه ای تیره با وقار و سنگین می باشدو ایجاد عمق می کند.استفاد ه از نوار های کرم برای تزیینات در لبه ی لبا س باعث رسمیت بیشتر و تأثیر بیشتر خطوط شده و لباسی کاملاًشیک و رسمی و در عین حال تزیینی به وجود می آید.رنگ کرم به هیچ وجه چشم را آزار نمی دهد بلکه باعث آرامش و تسکین چشم می شود.باترکیب پارچه کرم به صورت تکه دوزی بروی کمرهماهنگی وتنوع جالبی درلباس به وجودآمده است.

خدمه کافی شاپ:مانندخدمه رستوران می باشد بااین تفاوت که درکافی شاپ بیشترقشر جوان رفت و آمدکرده و نوشیدنی های سرد وگرم سرومی شود.بنابراین بایدلباس جوان پسند بوده وکمی ازرسمیت لباس کاسته شود

  خطوط مناسب لباس خدمه کافی شاپ:شبیه لبا س گارسون رستوران با این تفاوت که ازخط منحنی برا ی یقه استفاده شده تا کمی نشاط را به وجود آوردو کمی نرم تر شود.برای آقایان نیز بهتر است طرح جلیقه،پیراهن وشلواردرنظرگرفته شودزیرا متنوع تروراحت تردرحین پذیرایی است.درلباس خانمهانیزبرای شکیل ترشدن استفاده ازکمربنددرناحیه کمربسیارجالب توجه وشیک می باشد.

  رنگ مناسب لبا س خدمه کافی شاپ:رنگ قهوه ای روشن تأثیر   روانی بسیار مثبتی دارد رنگ اشرافی ویژه ای است برای لباسهای رسمی بسیار مناسب است رنگی که براحتی کثیف نمی شودغنی و بارور است ویژگی جلب توجه و تحریک اشتهای این رنگ آنرا هر چه مناسب تر برای این شغل می کند.با ترکیب رنگ قهوه ای تیره با این رنگ بندی اینگونه لباس ها تنوع زیبایی به وجود می آید.رنگ  قهوه ای تیره با وقار و سنگین می باشدو ایجاد عمق می کند.به همین دلیل باهماهنگی پیراهن وشلواربه این رنگ درکنارجلیقه به رنگ قهوه ای تنوع وزیبایی به وجودمی آورد.استفاد ه از نوار های کرم برای تزیینات در لبه ی لبا س باعث رسمیت بیشتر و تأثیر بیشتر خطوط شده و لباسی کاملاًشیک و رسمی و در عین حال تزیینی به وجود می آید.رنگ کرم به هیچ وجه چشم را آزار نمی دهد بلکه باعث آرامش و تسکین چشم می شود.