خصوصیات لباس کارکنان هتل/مدیرهتل

اشتراگ گذاری در facebook
اشتراگ گذاری در whatsapp
اشتراگ گذاری در linkedin
اشتراگ گذاری در pinterest

خصوصیات لباس کارکنان هتل

مدیر هتل

مدیرهتل هدایت کل هتل را به عهده داردو هماهنگ کننده ی تمام قسمتهای هتل ،نظارت بر کلیه بخشهای هتل و به طور مستقیم با کلیه افراد شاغل در هتل،مراجعه کنندگان اعم از میهمانان و مسافران به هتل در رابطه است.به دلیل شخصیت برجسته و مهمترین و بالاترین جایگاه درهتل شخصیتی بسیار بر جسته و بسیار فعال رادارا است.به همین دلایل  لباس با ظاهری بسیار شیک و مرتب را می طلبدو معمولاًنیز مرد می باشد.بنابراین نیاز به کت و شلوار احساس می شود.

خطوط مناسب برای لباس مدیر

 در لباس مشاغل لباس مدیر از مهمترین شغل های هتل است. بدلیل ایجادرسمیت ووقاردرلبا س مدیراستفاده ازبرشهای عمودی که باعث ایجاد فضایی رسمی و جدی بدلیل ویژگی های ایستایی و تعادل می شودمناسب است استفاده از یقیه بلیزری که با دارا بودن خطوط مایل نزدیک به عمود و شکسته باعث هر چه شکیل تر و رسمی تر شدن لباس می شودو آستین دو تکه و دگمه های تزیینی مربع شکل که هماهنگی کاملی را در لباس به وجود می آورد استفاده از پارچه ونواربراق در ناحیه ی یقه،سرآستین باعث ایجاد تنوع وشکیل شدن وجلب توجه می شود.

رنگ مناسب برای لباس مدیرهتل

  مشکی مناسب ترین رنگ   برای این شغل است زیرا که باعث ایجاد وقار و متانت و در عین حال سنگینی و رسمیت را به وجود می آورد.رنگ سیاه رنگ سیاستمداری است و خاص شغل مدیریت می باشد.این رنگ احساس عمق می دهد و با ترکیب پارچه مات و براق تنوعی شکیل و مردانه را ایجاد می نمایدپارچه براق برا ی قسمت یقه و سرآستین باعث توجه به این نواحی شده ودرمخاطب حس رسمیت رابه وجودمی آورد.

پارچه مناسب لباس مدیریت هتل

  بهترین جنس پارچه برای این سمت پارچه فاستونی می باشد این پارچه بدلیل ترکیب الیاف پشم والیاف مصنوعی ظاهر بسیار شیکی دارد و عموماًبرای کت و شلواربه کار می رود تن خور بسیار زیبایی دارد و در برابر عواملی همچون کشش،سایش،چروک پذیری ورنگ پریدگی مقاومت زیاد ی دارد.