الگوس اساس آستین

الگو ودوخت روش ترسیم الگوی اولیه آستین برای الگوی اساس بالاتنه  الگوی آستین، روی الگوی بالاتنه رسم می شود. اندازه های لازم عبارت است از: حلقه آستین: 5/40 سانتیمتر * در صورتی که الگوی آستین به طور صحیح رسم شده باشد دور حلقه آستین بالاتنه به اندازه حلقه آستین سایز مورد نظر در جدول استاندارد […]