روش اندازه گیری بدن

الگو ودوخت روش اندازه گیری اندام دختران و پسران   در ترسیم الگوهای اولیه صحیح، اندازه گیری نقش مهمی دارد چنانچه اندازه گیری دقیق و صحیح نباشد نتیجه مطلوب، حاصل نخواهد شد. اندازه گیری را روی یک لباس نازک انجام دهید. قبل از شروع اندازه گیری، نوار باریکی به دور کمر به حالت معمولی( نه […]