دوره بیزانس

بیزانس به دست کنستانتین یکم تاسیس شد. بیزانس نام پایتخت امپراطوری رم شرقی است که از سال 330تا1461میلادی پایدار بود. این امپراطوری به سه دوره تقسیم می شد: دوره اول:  از 330 تا 641 دوره رم باستان بوده است.. دوره دوم:  عهد امپراطوری رم و یونان از سال 641تا1204 میلادی – در این دوره ترکها […]