تاریخچه پارچه

ما از پارچه های دوران ماقبل تاریخ استفاده می کردیم و از آن زمان این پارچه بخشی اساسی از زندگی ما بوده است. پارچه ها از موارد اساسی نمدی اجداد غارنشین ما فاصله زیادی گرفته اند ، زیرا رنگ ها و منسوجات مصنوعی ویژگی ها و کاربردهای آن را گسترش داده اند. از لباس های […]

دموکراتیزه کردن فشن

دموکراتیزه کردن فشن   معمولا می گویند آغاز فشن لباس وخواستگاهش دوران قرون وسطی متاخر یا به دلیل ارتباطش با رشد سرمایه داری تجاری شروع رنسانس است.آنچه عیان است اینکه هیچ کس از فشن،در معنایی که امروز به کار می بریم ،در یونان وروم باستان سخن نمی گوید،زیرا درآن دوران افراد در انتخاب لباس خود […]