سبک گوتیک

سبک گوتیک   نخستین بار منتقدان عصر رنسانس که عدم انطباق هنر گوتیک با معیار های یونان و روم کلاسیک را خوار می شمردند, این واژه را بعنوان یک اصطلاح تمسخر آمیز به کار بردند.در اصل این واژه ی اهانت آمیزی بود که در دوران رنسانس برای توصیف هنر غیر کلاسیکی منسوب به گت ها( […]