اریگامی

هنر اریگامی در مولاژ   با استفاده از کاغذهای مختلف مثل روزنامه،کاغذ الگو ،کاغذ کادر کاغذ کشی وهر نوع کاغذی که در دسترس شما باشد می توان اریگامی را انجام داد بروشهای مختلف از جمله تا زدن به شکلهای مختلف، چروک کردن،بریدن ،پیچیدن و…… می توانید روی مانکن کار را شروع کنید بهتر است در […]