طراحی اجزا چهره

طراحی اجزا چهره در دوره طراحی مد ولباس ما به شما کمک میکنیم که مرحله به مرحله پیش برین وبه نتیجه دلخواه برسی   طراحی چهره در طراحی اندام  بخش مهمی است وبا تمرین مداوم به مهارت می رسید در چهره ابتدای از جزییات شروه کنید وبه هر روشی که راحت ترید وسرعت یادگیری شما […]