طراحی چهره از روبرو

طراحی چهره در طراحی اندام ولباس مبحث مهمی است زیرا افراد اول به چهره شخص نگاه میکنند واندازه سر مقیاسی برای کل اندام است قبل از آن طراحی اجزای چهره را ببینید وتمرین کنید طراحی چهره استاندارد طول سر هر اندازه ای در نظر گرفته شود عرض صورت باید دوسوم آن در نظر گرفته شود […]

طراحی اجزا چهره

طراحی اجزا چهره در دوره طراحی مد ولباس ما به شما کمک میکنیم که مرحله به مرحله پیش برین وبه نتیجه دلخواه برسی   طراحی چهره در طراحی اندام  بخش مهمی است وبا تمرین مداوم به مهارت می رسید در چهره ابتدای از جزییات شروه کنید وبه هر روشی که راحت ترید وسرعت یادگیری شما […]