طراحی اندام استاندارد

طراحی اندام  در طراحی لباس بخش مهمی محسوب می شود زیرا لباس شما بر اساس اندام اندازه گیری وطراحی شود  ما میخوایم مانکن رو از روبرو با اصول اولیه طراحی کنیم ملاک قد کامل ما اندازه طول سر هست، یعنی اگر خواستیم مانکن با طول سر ۳ سانتی متر بکشیم باید هشت برابر ونیمش کنیم […]

طراحی چهره از روبرو

طراحی چهره در طراحی اندام ولباس مبحث مهمی است زیرا افراد اول به چهره شخص نگاه میکنند واندازه سر مقیاسی برای کل اندام است قبل از آن طراحی اجزای چهره را ببینید وتمرین کنید طراحی چهره استاندارد طول سر هر اندازه ای در نظر گرفته شود عرض صورت باید دوسوم آن در نظر گرفته شود […]