طراحی لباس هماهنگ زوجهای جوان در شیراز

طراحی لباس هماهنگ زوجهای جوان در شیراز لباس هماهنگ پوششی که زن وشوهر را همانند می کند ،لباسی که به صورت مشترک از لحاظ طرح ورنگ وبا نقش شبیه یکدیگر هستند.در این لباسها المانهای مشترکی استفاده می شود که برای هر دو نفر زن ومرد استفاده می شودو نشان دهنده ارتباط زوجی آنها با یکدیگر […]