پارچه مناسب برای لبا س کارکنان هتل

 پارچه مناسب برای لبا س کارکنان هتل:   با توجه به بررسی خصوصیات پارچه ها ی مختلف مشخص شدکه بهترین پارچه برا ی استفاده در لباس مشاغل پارچه ترگال  وفاستونی می باشدکه بدلیل ترکیب الیاف پنبه وپلی استردرپارچه ترگال والیاف پشم وپلی استردرپارچه فاستونی دارای خصوصیات مناسبی برای لباس کارمی باشد.خصوصیاتی که پارچه لباس مشاغل […]