تاریخچه ترنچ کت

تاریخچه ترنچ کت با ما همراه باشید با تاریخچه این پالتوی جذاب وبرندهای پیشتاز در وارد کردن آن به مد        افسانه کت ترنچ این است که آن را سربازان در سنگرهای گل آلود جنگ جهانی اول می پوشیدند و به این لباس نام و جذابیت ناهمواری می بخشند. در حقیقت ، این […]