خصوصیات لباس کارکنان هتل/مدیرهتل

خصوصیات لباس کارکنان هتل مدیر هتل مدیرهتل هدایت کل هتل را به عهده داردو هماهنگ کننده ی تمام قسمتهای هتل ،نظارت بر کلیه بخشهای هتل و به طور مستقیم با کلیه افراد شاغل در هتل،مراجعه کنندگان اعم از میهمانان و مسافران به هتل در رابطه است.به دلیل شخصیت برجسته و مهمترین و بالاترین جایگاه درهتل […]