خصوصیات لباس کارکنان هتل /خدمه رستوران

خصوصیات لباس کارکنان هتل /خدمه رستوران خدمه رستوران(گارسون)   یک نقش حیاتی درهتل ودر قسمت رستوران می باشد. وظیفه ی پذیرایی از میهمانان و مسافران را در بخش غذا و نوشابه داردعلاوه بر میهمانان و مسافران هتل با مراجعه کنندگانی که فقط به منظور صرف غذا به رستوران هتل می آیند در رابطه مستقیم است […]