چاپ قلمکار

چاپ قلمکار پارچه های قلمکار در گذشته کاربردهای فراوانی داشت : بیشتر بزرگان و توانگران جامه هایی زیبا و فاخر از پارچه های قلمکار می پوشیدند که گاهی طلا و نقره هم دربافت آنها به کار می رفت . زین و یراق و آذینهای اسبها نیز از همان قلمکارها پرداخته می شد . خیمه و […]

تاریخچه پارچه

ما از پارچه های دوران ماقبل تاریخ استفاده می کردیم و از آن زمان این پارچه بخشی اساسی از زندگی ما بوده است. پارچه ها از موارد اساسی نمدی اجداد غارنشین ما فاصله زیادی گرفته اند ، زیرا رنگ ها و منسوجات مصنوعی ویژگی ها و کاربردهای آن را گسترش داده اند. از لباس های […]

پارچه مناسب برای لبا س کارکنان هتل

 پارچه مناسب برای لبا س کارکنان هتل:   با توجه به بررسی خصوصیات پارچه ها ی مختلف مشخص شدکه بهترین پارچه برا ی استفاده در لباس مشاغل پارچه ترگال  وفاستونی می باشدکه بدلیل ترکیب الیاف پنبه وپلی استردرپارچه ترگال والیاف پشم وپلی استردرپارچه فاستونی دارای خصوصیات مناسبی برای لباس کارمی باشد.خصوصیاتی که پارچه لباس مشاغل […]