قاعده فشن نو بودن است

قاعده فشن نو بودن است فشن امری مطلق نیست،فشن پدیده ای نیست که در هر کجاوهر زمانی وجود داشته باشد.به طور کلی ،ریشه فشن نه در ذات بشر است ونه در ساز وکارهای جمعی ار آن هنگام که فشن برای اولین باردر یکی از جوامع انسانی سربرآورد،به طورفزاینده به جوامع وحوزه های اجتماعی دیگر سرایت […]

طراحی لباس هماهنگ زوجهای جوان در شیراز

طراحی لباس هماهنگ زوجهای جوان در شیراز لباس هماهنگ پوششی که زن وشوهر را همانند می کند ،لباسی که به صورت مشترک از لحاظ طرح ورنگ وبا نقش شبیه یکدیگر هستند.در این لباسها المانهای مشترکی استفاده می شود که برای هر دو نفر زن ومرد استفاده می شودو نشان دهنده ارتباط زوجی آنها با یکدیگر […]