ویژگیهای لباس کارکنان ومشاغل مختلف

اشتراگ گذاری در facebook
اشتراگ گذاری در whatsapp
اشتراگ گذاری در linkedin
اشتراگ گذاری در pinterest

ویژگیهای لباس کارکنان ومشاغل مختلف

هر شغلی در محیط کاری خود نیاز به لباس مخصوص دارد که لباس کارکنان آن مجموعه را متمایز می کند به طور کلی می توان گفت هر شغلی به دلایل زیر نیاز به لباس کار خاص دارد:(برند نیکنام در شیراز سعی دارد اطلاعات تخصصی حیطه لباس های مختلف از جمله لباس مشاغل ومد روز را در اختیار شما قرار دهد)

مشخصه ای برای معرفی مکان و شغل مورد نظر

لباس کارکنان یک مجموعه یا مؤسسه اعم از دولتی و غیر دولتی بدلیل فضای کاری بایدمتفاوت از پوشاک دیگر باشدو با پوشیدن لباس هایی که نماد و معرفی آن مجموعه یا فرهنگ منطقه می باشد موجب شناخت راحت تر مجموعه و شغل مورد نظر شود. در مورد هتل نیز لباس کارکنان به خصوص کارکنانی که بیشتر در معرض دید میهمانان و مسافران هستندبسیار مهم است زیراکه درهتل علاوه بر مراجعه کنندگان داخل کشور میهمانان ومسافرانی خارج از کشور با فرهنگهای متفاوت دررفت وآمدهستندو به همین دلیل پوشاک هتل مشخصه ا ی برا ی کشور و فرهنگ آن می باشد.

معرفی کارکنان از لحاظ شغلی به مراجعه کنندگان

استفاده از لباس مخصوص هر شغل نسبت به شرایط کاری موقعیت شغلی و طرح و رنگ بندی اینگونه لباس ها مناسب شغل شناسایی پرسنل به مراجعه کنندگان می شودو در صورت لزوم به هر شغل به راحتی میتوان شغل مورد نظر را شناسایی و رفع نیاز کرد.به طور مثال هنگام ورودبه هتل به راحتی می توان نگهبان در ویا باربر رابا نوع لبا س آنها شناخت.

ایجادهماهنگی ووحدت بین کارکنا ن ومجموعه

بدلیل ایجادفضایی جدی ورسمی در محیط کار و ایجاد نظم در مجموعه و انجام وظایف در راستای بهره وری بیشتر استفاده از لبا س مخصوص شغلی ضروری است و این خود مراجعه کنندگان را تحت تأثیر فضای مجموعه قرار می دهد.
راحتی وتسریع در حین انجام وظایف شغلی
هر شغلی ازنظر فضای کاری ، نوع وسایلی که باآن سروکار دارد و نوع وظایفی که به عهده دارد نیاز به لبا س مخصوص دارد و استفاده از لباسی مناسب با شغل مورد نظر باعث ایجادسهولت و راحتی وتسریع در انجام وظایف شغلی می شودبه طور مثال یک آشپز بدلیل شرایطی که شغل و شرایط و فضای کاریش ایجادمی کندملزم به استفاده از کلاه و دستکش و پیشبنداست همچنین برا ی سهولت در انجام آماده سازی غذا باید لبا س آستین کوتاه داشته باشد.

عومل تأثیرگذاردرطراحی لباس مشاغل

شرایط محیطی
فضاومحیطی که یک شغل درآن مشغول به کارمی باشددرطرح لباس آن شغل تأثیرگذاراست زیرابسته به شرایط کاری بایدلباسی مورداستفاده قرار گیردکه راحتی درحین انجام وظایف راایجادنمایدومطابق باآن شغل و فضای کاریش باشد.
عناصربصری
چه نوع خطوط وسطوحی درطراحی لباس ازلحاظ بصری وروانی مؤثرمی باشدوچه اجزایی درطرح لباس بایدوجودداشته باشد.
میزان وسطوح تماس(درارتباط بالباس)
وسایل وابزاری که یک شغل باآن سروکارداردومدت زمان استفاده از آنهاتأثیرمستقیم درانجام وظایف شغلی وهمچنین طرح لباس دارد زیرا ازاین لحاظ طرح لباس بایدبه گونه ای باشدکه درحین انجام کارایجاد مزاحمت ننماید.
موقعیت اجتماعی شغل
مجموعه موردنظردرجامعه دارای چه اهمیتی است وازلحاظ شغلی عهده دارچه وظایفی است وچه تأثیری درجامعه دارد.
رتبه وجایگاه
شغل مورد نظردر مجموعه خودچه رتبه وجایگاهی داشته ودرچه درجه اهمیتی قرارداردبه همان نسبت درطراحی لباس آن شغل،تأثیرگذاراست.
کارکردبومی رنگ
رنگ انتخابی برای شغل،چه تأثیری برشغل موردنظرداشته وازلحاظ بومی چه رنگی مناسب برای شغل موردنظرمی باشد.نوع بینش وفرهنگ منطقه وجامعه نیزدرطرح لباس تأثیرگذاراست به این صورت که درشغل ویامنطقه ای ممکن است طرح لباسی موردپسند بوده ودرجای دیگرموردپسندواقع نشود.