پارچه مناسب برای لبا س کارکنان هتل

اشتراگ گذاری در facebook
اشتراگ گذاری در whatsapp
اشتراگ گذاری در linkedin
اشتراگ گذاری در pinterest
 پارچه مناسب برای لبا س کارکنان هتل:
  با توجه به بررسی خصوصیات پارچه ها ی مختلف مشخص شدکه بهترین پارچه برا ی استفاده در لباس مشاغل پارچه ترگال  وفاستونی می باشدکه بدلیل ترکیب الیاف پنبه وپلی استردرپارچه ترگال والیاف پشم وپلی استردرپارچه فاستونی دارای خصوصیات مناسبی برای لباس کارمی باشد.خصوصیاتی که پارچه لباس مشاغل باید داشته باشد شامل:
مقاومت درمقابل استفاده وشست وشوی مداوم وموادشیمیایی:
  پوشاک مشاغل بدلیل استفاده مداوم و طولانی از نظر زمانی باید مقاومت بالایی داشته باشدو در شستشو با مواد شیمیایی استحکام داشته باشدکه این خصوصیت راپارچه ترگال وفاستونی بدلیل ترکیب الیاف طبیعی پنبه وپشم والیاف مصنوعی پلی استردارد.
  مقاومت دربرابرچروک پذیری:
  بدلیل استفاده مداوم و داشتن ظاهری مرتب بایدقابلیت پارچه دربرابر چروک پذیری یابطورکلی بازیابی حالت اولیه بعدازچروک شدن بالاباشدکه مقاومت پارچه ترگال وفاستونی درمقابل چروک پذیری بالااست واین بدلیل وجودالیاف پلی استردرآنهااست.
 جذب رطوبت:
  یکی از خصوصیات مهم در تعیین مرغوبیت پارچه پوشاکی، مقدار رطوبتی است که الیاف آن پارچه از محیط اطراف جذب  می کند.این خصوصیت تأثیر مستقیمی در:راحتی دراستفاده پوشاک،مقدارآب رفتگی دراثرشستن پارچه ومدت زمانی که پارچه بعدازشستن خشک می شوددارد.
پارچه لباس مشاغل باید در هنگام کار بسیار راحت بوده  و در تماس با بدن باعث ایجاد ناراحتی نشودجابه جایی هوا به راحتی انجام شودو الیاف طوری باشدکه عرق بدن را جذب نمایدو بعد تبخیرشود، نه اینکه عرق بدن را پس داده و باعث ایجاد فضایی نا مطبوع شود.پارچه ترگال وفاستونی بدلیل داشتن الیاف پنبه وپشم جذب رطوبت بالایی داردوباترکیب باپلی استرکه جذب رطوبت کمی داردمقاومت دربرابرآب رفتگی راموجب نمی شود.
مقاومت سایشی :
  پارچه بایددر پوشش مداوم ظاهر خود را حفظ نموده و به مرور زمان رنگ  پریده ،پرزدارو یا از هم گسیخته شود.دوام یک پارچه پوشاکی بستگی زیادی به قابلیت مقاومت آن پارچه درمقابل سایش واصطحکاک مداومی که پارچه تحت شرایط گوناگون باآن روبروست دارد.دراین موردمی توان ازسایش دوقسمت پارچه درزیربغل،سایش ناشی ازشستشودرماشینهای لباس شویی ویاتوسط دست و…نام برد.یکی از الیافی که مقاومت سایشی بسیارزیادی دارد،پلی استراست وهمچنین الیاف پنبه وپشم مقاومت سایشی نسبتاخوبی دارندویکی ازدلایل مناسب بودن پارچه ترگال وفاستونی برای لباس کارمی باشد.
  مقاومت در مقابل عوامل بیولوژیکی :
  پارچه لباس مشاغل بایددربرابر کک، بیدوعواملی ازاین نوع مقاومت داشته باشد. برخی از حشرات و موجودهای بیولوژیکی میکروبی از مواد پروتینی و سلولزی تغذیه می کنند به عنوان نمونه سلولزداخل الیاف پنبه توسط باکتریها و نوعی قارچ تخریب می شود که به صورت لکه های کپک بروی پارچه پنبه ای ظاهر می گردنداین کپک هاعلاوه براینکه بوی زننده ای دارندباعث تخریب وتضعیف پارچه نیزمی شود.باترکیب پلی استر باالیاف پنبه و پشم درپارچه ترگال وفاستونی ،مقاومت در برابراین عوامل بالامی رودزیراکه الیاف پلی استربدلیل مصنوعی بودن خواص تغذیه ای نداردوموردهجوم حشره هاقرارنگرفته و تحت تأثیر موجودهای بیولوژیکی میکروبی قرار نمی گیرد.
مرجع:فیزیک موادنساجی- محمداسماعیل یزدانشناس،رامین عبقری