طراحی لباس گروه تنن

طراحی لباس گروه موسیقی سنتی تنن با توجه به نوع ساز آنها ورنگ مورد نظر واستفاده از نقاشی ایرانی به درخواست گروه انجام شد

بعد ار تایید طرح مراحل اندازه گیری وانتخاب پارچه مناسب ورات ودر نهایت دوخت وپرو گیری انجام شد

طراحی لباس فرم پیش دبستانی

با توجه به روحیه کودکان در این سن طرح ورنگ وجنس مناسب انتخابودوخت شد ،ایرادگیری وپرو نهایی انجام شد 

طراحی لباس گروه موزیکال آبنوس

طراحی لباس برای گروه موزیکال ونمایش آموزشگاه آبنوس با نمایشنامه خروس زری پیرهن پری انجام شد.

با توجه به نوع اجرای کودکان وشخصیتهای نمایش بررسی کامل انجام شده وطراحی وتولید انجام شد.

طراحی لباس گروه موسیقی سنتی

طراحی لباس برای گروه موسیقی سنتی با توجه به فضای موسیقی وسازها وراحتی نوازنده در هنگام اجرا انجام شد