طراحی لباس ست زوجین

طراحی لباس هماهنگ زوجهای جوان در شیراز

لباس هماهنگ پوششی که زن وشوهر را همانند می کند ،لباسی که به صورت مشترک از لحاظ طرح ورنگ وبا نقش شبیه یکدیگر هستند.در این لباسها المانهای مشترکی استفاده می شود که برای هر دو نفر زن ومرد استفاده می شودو نشان دهنده ارتباط زوجی آنها با یکدیگر است. لباس هماهنگ از نظر روانشناسی تاثیرات بسزای عاطفی در روابط زوجین می تواند داشته باشد. زیر بنا و مقدمه پژوهشهای فوق نظریه همسان همسری است که به رضایت رابطه زوجین به عنوان عملکرد شباهت های یک زوج نگاه می کند طبق دیدگاه تکاملی ارتباط همسران اغلب شبیه یکدیگر هستند واین پیامد همسر گزینی بر اساس معیارهای جور بودن است که بر اساس وجود شباهت هایی با خود انتخاب می کنند.

ست پوشی

همانطور که شباهت شخصیتی زوجین از نظر روانشناسی ورضایتمندی آنها در زندگی زناشویی تاثیر میگذارد شباهت زوجین در نوع پوشش نیز میتواند تاثیر گذار باشد.تاثیر بالای لباس از نظر روانی بروی شخص ودیگران را نمی توان نادیده گرفت از این ویژگی موثر میتوان در طراحی لباس هماهنگ زوجها استفاده نمود.واز طریق ارتباط علم روانشناسی وطراحی لباس رضایتمندی واحساس تعلق بیشتر در زوجین ایجاد شود و رفتار با لباس مشابه در درک متقابل وپذیرش سلایق یکدیگر به وجود آید.

 

طرح ورنگ لباس هماهنگ تأثیر مثبت و معناداری بر میزان رضایت از زناشویی در زوجین دارد.

طرح ورنگ لباس هماهنگ بر میزان رضایت از زناشویی در زوجین تأثیر دارد. بین طرح ورنگ لباس هماهنگ و میزان رضایت از زناشویی در زوجین رابطه معناداري وجود دارد. به این معنا که در زوجینی که به طرح ورنگ لباس هماهنگ بیش‌تر اهمیت داده می‌شود، میزان رضایت از زناشویی در زوجین نیز در سطح بالایی قرار دارد.

امیدواریم ما در سایت برند نیکنام با معرفی لباس ست ویژه زوجین گامی تاثیرگذار در این نوع پوشش موفق در ایران برداریم با توجه به اینکه محدوده فعالیت ما شهر شیراز می باشد امیدوارم دوستان شیرازی مشتریان خوب ما باشند .

تماس با ما

  • شیراز سازمان مدیریت صنعتی منطقه جنوب
  • sama.niknam95@gmail.com
  • 09363613661