طراحی لباس با نرم افزار

طراحی لباس با نرم افزارهای گرافیکی وسه بعدی روشی است که تصویرگران مد از آن برای نشان دادن طرح لباسی که در ذهن دارند ازآن استفاده می کنند،نرم افزارهای مختلفی برای این منظور به کار گرفته می شوداز جمله: ایلستریتور،کورل،مارولس دیزاینر،مانی،گربر و……… هر کدام از نرم افزارها بسته به نوع کاربرد ونیاز شما مورد استفاده قرار می گیرد.به طور مثال:نرم افزار ایلستریتور برای تصویرگری وطراحی لباس ورنگ آمیزی مناسب است ومارولس دیزاینر برای طراحی والگوسازی به صورت سه بعدی می باشد.